Giới thiệu Nguyễn Thị Ngọc Hà

  • Đã xem 50

Giáo dục

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

word
Excel

Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Nhật N2
Thành thạo
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0