Giới thiệu quan luong

 • Đã xem 11

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2020 - Hiện tại
  Công ty cổ phần UPHILL

  Q U Ả N L Ý V Ă N P H Ò N G C H I N H Á N H C Ô N G T Y P H Á I C Ử

  Tiến hành điều phối dự án, lập kế hoạch và triển khai trực tiếp với các nhóm quản lý trong và ngoài công ty
  Tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự đa quốc tịch
  Biên soạn tài liệu tiếng Nhật. Phiên dịch, thông dịch…

Ngoại ngữ

Tiếng Nhật
Thành thạo
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0