Mức phạt khi không trả đủ tiền lương thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động phải được trả theo quy định trên tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng trả tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định đó. Vậy mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ cho người lao động là bao nhiêu?


muc-phat-khi-khong-tra-du-tien-luong-lam-them-gio

Hình ảnh minh họa

Theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP tại Điều 1, Khoản 10 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:


a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;


b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;


c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;


d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;


đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Theo quy định trên thì mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ cho người lao động như sau:

– Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 01 người đến 10 người lao động;

– Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 11 người đến 50 người lao động;

– Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 51 người đến 100 người lao động;

– Phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 101 người đến 300 người lao động;

– Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 301 người lao động trở lên.

Bài viết tham khảo: Tiền lương làm thêm giờ, làm đêm có gì mới trong Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

Để lại một bình luận