Thông qua Nghị quyết về bảo hiểm xã hội một lần

Worklink

Chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.


tuyen-dung-viec-lam-tim-viec-lam-ke-toan-worklink


Cụ thể, Nghị quyết cho phép kéo dài việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc, nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.
Giao Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chính sách này, tổ chức tư vấn đầy đủ về chính sách để tạo điều kiện cho người lao động được bảo lưu tham gia bảo hiểm xã hội hoặc lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật.
Chính phủ tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người lao động; chuẩn bị điều kiện, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước, tạo điều kiện cho người lao động tích lũy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện được hưởng lương hưu.
Công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động; cải cách thủ tục để tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Đến năm 2020, Chính phủ đánh giá, tổng kết chính sách, khi cần thiết báo cáo Quốc hội để xem xét, sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với thị trường lao động, điều kiện kinh tế – xã hội và mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia hệ thống an sinh xã hội.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Bài viết tham khảo: Bài học lớn từ thất bại của người khổng lồ

Để lại một bình luận