Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 1766
 • 535
 • 265
 • 183
 • 24
 • 0
 • 12
 • 53
 • 0
 • 3
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 2
 • 0
 • 16
 • 23
 • 0
 • 54
 • 5
 • 7
 • 36
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 21
 • 2
 • 137
 • 5
 • 41
 • 0
 • 7
 • 0
 • 10
 • 8
 • 0
 • 0
 • 139
 • 7
 • 5
 • 22
 • 172
 • 3
 • 62
 • 0
 • 1
 • 4
 • 1
 • 21
 • 56
 • 6
 • 4
 • 0
 • 8
 • 1
 • 6
 • 17
 • 2
 • 20
 • 1
 • 73
 • 0
 • 0
 • 20
 • 43
+ xem thêm
 • 31
 • 145
 • 292
 • 173
 • 85
 • 29
 • 31
 • 35
 • 11
 • 7
 • 6
 • 13
 • 5
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 4
 • 0
 • 58
 • 9
 • 65
 • 222
 • 1356
 • 24
 • 0
 • 6
+ xem thêm
 • 0
 • 1766
 • 0
 • 456
 • 1148
 • 213
 • 61
 • 90
 • 122
 • 149
 • 229
 • 321
 • 370
 • 180
+ xem thêm
 • 28
 • 3
 • 99
 • 1612

1766 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên