Tìm ứng viên

Worklink

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 4431
 • 159
 • 13
 • 4
 • 39
 • 109
 • 8
 • 93
 • 8
 • 101
 • 77
 • 23
 • 19
 • 4
 • 13
 • 88
 • 27
 • 37
 • 9
 • 13
 • 3
 • 2
 • 101
 • 24
 • 67
 • 59
 • 24
 • 20
 • 83
 • 6
 • 12
 • 13
 • 10
 • 11
 • 36
 • 0
 • 44
 • 13
 • 71
 • 5
 • 7
 • 8
 • 0
 • 3
 • 5
 • 46
 • 48
 • 76
 • 50
 • 45
 • 15
 • 7
 • 34
 • 2
 • 21
 • 2
 • 25
 • 2
 • 2
 • 1
 • 0
 • 1
 • 40
 • 7
 • 41
 • 17
+ xem thêm
 • 2024
 • 2369
 • 13
 • 97
 • 2874
 • 817
 • 220
 • 17
 • 332
 • 19
 • 28
+ xem thêm
 • 414
 • 1117
 • 701
 • 486
 • 325
 • 391
 • 181
 • 144
 • 647
+ xem thêm
 • 3107
 • 1299