Đăng Tuyển Free

Thêm việc mới

  • premiere
  • AI
  • Vietsun Ba…
  • Có kinh nghiệm về thị trường đặc biệt là thị trường sơn nội thất và ngoại thất tức là sơn nhà hay sơn nước
  • 17th edition
  • Civils
  • Có kinh nghiệm thị trường đặc biệt là thị trường sơn nội thất và ngoại thất tức là sơn nước hay là sơn nhà
  • Có kinh nghiệm thị trường đặc biệt là thị trường sơn nội thất và ngoại thất tức là sơn nhà hay sơn nước
  • Có kinh nghiệm thị trường đặc biệt là thị trường về sơn nội thất và ngoại thất tức là sơn nước hay sơn nhà
  • Có kinh nghiệm thị trường đặc biệt về thị trường sơn nội thất và ngoại thất tức là sơn nước hay sơn nhà
  • engineering
  • C# PHP, Java, NodeJs,....
  • quản lí website
  • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật
  • Maintenance engineer

Thông tin khác

Câu hỏi bắt buộc ứng viên trả lời trước khi ứng tuyển ( không khuyến khích )

Mẫu CV nếu có để ứng viên điền vào

Tải tệp

Địa chỉ / Vị trí

 • Bạn có thể kéo thả để gim vị trí chính xác trên bản đồ.