Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 3079
 • 915
 • 295
 • 122
 • 7
 • 0
 • 2
 • 22
 • 29
 • 140
 • 0
 • 2
 • 1
 • 1
 • 5
 • 8
 • 3
 • 32
 • 1
 • 58
 • 28
 • 9
 • 15
 • 10
 • 110
 • 99
 • 35
 • 3
 • 0
 • 1
 • 8
 • 5
 • 2
 • 42
 • 4
 • 29
 • 7
 • 3
 • 1
 • 15
 • 3
 • 12
 • 4
 • 154
 • 48
 • 16
 • 29
 • 30
 • 19
 • 21
 • 0
 • 3
 • 10
 • 9
 • 24
 • 13
 • 182
 • 1
 • 0
 • 10
 • 31
 • 33
 • 616
 • 4
 • 28
 • 0
 • 100
 • 11
 • 5
 • 7
 • 72
+ xem thêm
 • 18
 • 138
 • 440
 • 241
 • 123
 • 75
 • 92
 • 49
 • 34
 • 13
 • 4
 • 11
 • 11
 • 11
 • 4
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
+ xem thêm
 • 15
 • 11
 • 174
 • 16
 • 137
 • 454
 • 2209
 • 38
 • 0
 • 7
+ xem thêm
 • 0
 • 0
 • 3079
 • 925
 • 1897
 • 443
 • 97
 • 155
 • 262
 • 268
 • 357
 • 525
 • 616
 • 325
+ xem thêm
 • 28
 • 13
 • 161
 • 2850

3079 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên