Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 2193
 • 710
 • 364
 • 256
 • 12
 • 0
 • 13
 • 36
 • 1
 • 45
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 8
 • 0
 • 10
 • 0
 • 25
 • 36
 • 1
 • 29
 • 9
 • 14
 • 67
 • 8
 • 2
 • 0
 • 1
 • 4
 • 22
 • 2
 • 87
 • 7
 • 36
 • 0
 • 6
 • 0
 • 9
 • 7
 • 4
 • 2
 • 126
 • 27
 • 6
 • 15
 • 72
 • 12
 • 50
 • 0
 • 1
 • 4
 • 6
 • 19
 • 52
 • 81
 • 2
 • 0
 • 9
 • 8
 • 15
 • 283
 • 2
 • 16
 • 0
 • 74
 • 2
 • 0
 • 17
 • 69
+ xem thêm
 • 33
 • 177
 • 373
 • 195
 • 87
 • 33
 • 29
 • 19
 • 8
 • 4
 • 1
 • 4
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 8
 • 3
 • 96
 • 11
 • 69
 • 301
 • 1652
 • 21
 • 0
 • 12
+ xem thêm
 • 5
 • 1148
 • 1027
 • 0
 • 2193
 • 76
 • 46
 • 57
 • 140
 • 189
 • 282
 • 471
 • 637
 • 279
+ xem thêm
 • 28
 • 5
 • 131
 • 2018

2193 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên