Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 1755
 • 417
 • 165
 • 71
 • 3
 • 0
 • 1
 • 36
 • 11
 • 60
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 5
 • 1
 • 4
 • 0
 • 44
 • 10
 • 4
 • 29
 • 0
 • 74
 • 44
 • 22
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 80
 • 0
 • 23
 • 0
 • 4
 • 0
 • 13
 • 0
 • 3
 • 0
 • 116
 • 13
 • 13
 • 34
 • 89
 • 6
 • 34
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 15
 • 10
 • 42
 • 2
 • 0
 • 3
 • 11
 • 9
 • 145
 • 3
 • 20
 • 0
 • 66
 • 1
 • 2
 • 9
 • 41
+ xem thêm
 • 8
 • 64
 • 153
 • 156
 • 93
 • 59
 • 75
 • 56
 • 27
 • 12
 • 9
 • 22
 • 9
 • 10
 • 4
 • 1
 • 5
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 6
 • 5
 • 77
 • 9
 • 112
 • 243
 • 1250
 • 48
 • 0
 • 0
+ xem thêm
 • 2
 • 817
 • 925
 • 1755
 • 0
 • 586
 • 108
 • 167
 • 202
 • 168
 • 196
 • 160
 • 100
 • 56
+ xem thêm
 • 23
 • 6
 • 61
 • 1658

1755 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên