Tìm ứng viên

TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 1048
 • 409
 • 176
 • 132
 • 11
 • 0
 • 0
 • 27
 • 7
 • 52
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 24
 • 0
 • 2
 • 21
 • 0
 • 43
 • 18
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 74
 • 0
 • 14
 • 0
 • 3
 • 0
 • 11
 • 0
 • 1
 • 0
 • 49
 • 9
 • 6
 • 18
 • 70
 • 4
 • 13
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 12
 • 9
 • 32
 • 1
 • 0
 • 1
 • 10
 • 7
 • 109
 • 1
 • 6
 • 0
 • 35
 • 1
 • 1
 • 7
 • 21
+ xem thêm
 • 5
 • 44
 • 107
 • 99
 • 68
 • 43
 • 55
 • 47
 • 19
 • 10
 • 8
 • 15
 • 6
 • 6
 • 3
 • 1
 • 4
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 3
 • 0
 • 28
 • 7
 • 56
 • 128
 • 790
 • 31
 • 0
 • 0
+ xem thêm
 • 2
 • 456
 • 579
 • 1048
 • 0
 • 382
 • 72
 • 109
 • 134
 • 85
 • 102
 • 79
 • 45
 • 27
+ xem thêm
 • 10
 • 2
 • 23
 • 1006

1048 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên