TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 1544
 • 1544
 • 355
 • 39
 • 4
 • 0
 • 1
 • 36
 • 11
 • 60
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 1
 • 3
 • 0
 • 40
 • 9
 • 4
 • 26
 • 0
 • 68
 • 42
 • 20
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 78
 • 0
 • 22
 • 0
 • 3
 • 0
 • 12
 • 0
 • 3
 • 0
 • 71
 • 12
 • 9
 • 33
 • 84
 • 6
 • 30
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 14
 • 10
 • 41
 • 2
 • 0
 • 3
 • 10
 • 9
 • 142
 • 3
 • 18
 • 0
 • 59
 • 1
 • 2
 • 8
 • 39
+ xem thêm
 • 7
 • 58
 • 138
 • 133
 • 84
 • 57
 • 69
 • 54
 • 24
 • 12
 • 9
 • 21
 • 8
 • 10
 • 4
 • 1
 • 5
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
+ xem thêm
 • 6
 • 3
 • 62
 • 8
 • 94
 • 207
 • 1117
 • 42
 • 0
 • 0
+ xem thêm
 • 2
 • 702
 • 829
 • 1544
 • 0
 • 537
 • 93
 • 156
 • 183
 • 146
 • 163
 • 120
 • 84
 • 50
+ xem thêm
 • 19
 • 6
 • 53
 • 1459

1544 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên