Khái niệm luật lao động tại Hoa Kỳ

Khái niệm luật lao động tại Hoa Kỳ là gì. Hãy cùng Worklink tìm hiểu ngay !

Với khoảng 150 triệu công nhân trên cả nước và hàng triệu nơi làm việc khác nhau, vấn đề an toàn và sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của những cá nhân làm việc trong những môi trường đó. Bộ Lao động Hoa Kỳ có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức tuân thủ một số 180 luật liên bang về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) cũng thực thi các quy định liên quan đến điều kiện làm việc của nhân viên. Ngoài ra, mỗi tiểu bang thực hiện luật lao động của riêng mình đồng thời tuân thủ luật liên bang.

Các tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp không tuân theo các quy định bắt buộc có thể bị phạt cũng như kiện tụng. Vì lý do này, nhiều công ty thuê các chuyên gia được chứng nhận thông qua OSHA và hiểu cách thực hiện luật lao động của liên bang và tiểu bang.

Những cá nhân quan tâm đến việc thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của nhân viên có thể cân nhắc việc lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về An toàn, An ninh và Quản lý Khẩn cấp .

Khái niệm luật lao động là gì?

Luật lao động đóng vai trò là trung gian hòa giải giữa chính phủ, tổ chức và người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn. Họ thiết lập các quyền và trách nhiệm của nhân viên trong nhiều môi trường làm việc khác nhau và có thể ủy thác mọi thứ từ an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc đến bồi thường cho người lao động.

Chúng ta hãy tìm hiểu về chế độ đãi ngộ của người lao động, chẳng hạn. Các chương trình này bồi thường cho những nhân viên bị thương trong công việc. Họ có thể thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc bồi thường cho nhân viên một khoản tiền mặt. Ví dụ về luật bồi thường cho người lao động bao gồm Đạo luật Bồi thường cho Công nhân Bờ biển và Bến cảng, Chương trình Bồi thường Bệnh nghề nghiệp cho Nhân viên Năng lượng, Đạo luật Bồi thường cho Người lao động Liên bang và Đạo luật Quyền lợi Phổi đen.

Khái niệm luật lao động Hoa Kỳ

Các tổ chức có trách nhiệm cập nhật mọi thay đổi đối với luật lao động hiện hành và hiểu biết về luật mới. Các quy định sau đây đã được thiết lập để bảo vệ và thúc đẩy sự an toàn và sức khỏe của người lao động trên khắp đất nước.

1. Đạo luật Norris-LaGuardia (1932)

Đạo luật Norris-LaGuardia được thông qua vào thời điểm mà người lao động về cơ bản không có quyền tổ chức. Các tòa án thường xuyên ban hành các lệnh chống lại các cuộc đình công và cướp bóc của công nhân. Những lệnh này chỉ có thể được ban hành trên cơ sở lời khai của người sử dụng lao động. Những công nhân bất hợp tác đã bị phạt và bỏ tù mà không cần xét xử hoặc theo thủ tục tố tụng.

Đạo luật bảo vệ quyền đình công của công nhân. Nó nghiêm cấm các tòa án vi phạm quyền đình công của người lao động, tổ chức thông qua công đoàn, hỗ trợ người khác liên quan đến tranh chấp lao động, đấu tranh hòa bình và tập hợp hòa bình. Đạo luật đã hợp lý hóa rằng “những người lao động không có tổ chức thường bất lực trong việc thực hiện quyền tự do thực tế” trong điều kiện của nền kinh tế tư bản hiện đại.

2. Đạo luật quan hệ lao động quốc gia (1935)

Được thông qua vào năm 1935, luật lao động này, hơn bất kỳ luật nào khác, quy định các điều khoản về quan hệ lao động trong khu vực tư nhân. NLRA thiết lập các quyền nhất định cho nhân viên, bao gồm quyền tự tổ chức; thành lập hoặc tham gia các tổ chức lao động; mặc cả tập thể; và tham gia vào các hoạt động thương lượng tập thể, hỗ trợ hoặc bảo vệ lẫn nhau.

NLRA cũng đưa ra các quy định cấm đối với cách người sử dụng lao động được phép giải quyết các quyền này. Nó nghiêm cấm các công đoàn do công ty lãnh đạo và quy định như một hành vi lao động không công bằng, phân biệt đối xử với những người lao động tham gia vào thương lượng tập thể. Nếu quyền của người lao động bị vi phạm, người lao động có thể nộp đơn tố cáo lên văn phòng Ban Quan hệ Lao động Quốc gia khu vực trong vòng sáu tháng sau khi vi phạm.

3. Đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng (1938)

Kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài từ phía người lao động, Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng năm 1938 đã tiêu chuẩn hóa ngày tám giờ và cấm lao động trẻ em. Trẻ em dưới mười sáu tuổi bị cấm làm việc. Ngoài ra, Đạo luật quy định mức lương tối thiểu.

4. Đạo luật Taft-Hartley (1947)

Đạo luật Taft-Hartley là một loạt các sửa đổi đối với NLRA. Được thông qua trong một môi trường hậu chiến bảo thủ hơn, các sửa đổi nhằm ngăn cấm các hành vi lao động không công bằng của các công đoàn. Hai phần quan trọng, được nhiều người coi là chống lao động, là điều khoản “tẩy chay thứ cấp” và điều khoản “quyền làm việc”.

“Tẩy chay thứ cấp” là tẩy chay người sử dụng lao động của người khác. Điều khoản trong Đạo luật loại bỏ điều này, có nghĩa là một công nhân công đoàn không thể chọn chủ nhân của công nhân khác. Điều khoản “quyền làm việc” cho phép các cơ quan lập pháp của tiểu bang cấm các “cửa hàng công đoàn”, nghĩa là nhân viên mới không bị bắt buộc tham gia công đoàn trong một khoảng thời gian nhất định.

5. Đạo luật Công bố và Báo cáo Quản lý Lao động (1959)

Còn được gọi là Đạo luật Landrum-Griffin, luật lao động này đã được thông qua để chống lại nạn tham nhũng và gian lận trong các liên đoàn lao động. Nó đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi thành viên công đoàn được đề cử và bầu cử vào ban lãnh đạo công đoàn, tham dự các cuộc họp và tham gia thảo luận. Nó cũng bảo vệ các thành viên công đoàn khỏi bị kỷ luật vì kiện một công đoàn. Ngoài ra, Đạo luật quy định chặt chẽ hơn các cuộc bầu cử trong các công đoàn.

6. Tiêu đề VII của Đạo luật Quyền Công dân (1964)

Theo Tiêu đề VII của Đạo luật Quyền Công dân, không chủ lao động nào có thể “từ chối tuyển dụng hoặc sa thải bất kỳ cá nhân nào, hoặc phân biệt đối xử chống lại bất kỳ cá nhân nào liên quan đến khoản bồi thường, điều khoản, điều kiện hoặc đặc quyền làm việc của họ, bởi vì về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia của cá nhân đó. “

7. Đạo luật phân biệt tuổi tác trong việc làm (1967)

Đạo luật Phân biệt Tuổi tác trong Việc làm (ADEA) nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trong việc làm đối với những người từ 40 tuổi trở lên. Nó cũng cấm người sử dụng lao động từ chối giới thiệu một người làm việc dựa trên tuổi tác. ADEA cũng bao gồm các công đoàn, cấm họ từ chối bao gồm các thành viên trên cơ sở tuổi tác.

8. Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (1970)

Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSH Act) bao gồm các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân có từ hai nhân viên trở lên. Nó yêu cầu người sử dụng lao động phải giữ cho nơi làm việc không có các điều kiện độc hại. Đạo luật tạo ra và xác định ba quyền cho nhân viên: “quyền được biết” thông tin về các mối nguy hiểm liên quan đến công việc của họ, quyền nộp đơn khiếu nại OSHA để kiểm soát các mối nguy tại nơi làm việc và quyền không bị trừng phạt khi thực hiện các quyền được OSHA bảo vệ .

9. Đạo luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế (1993)

Đạo luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế (FMLA) cho phép những nhân viên đủ điều kiện được nghỉ không lương vì những lý do gia đình và y tế cụ thể mà không có nguy cơ mất việc làm hoặc bảo hiểm y tế. Nhân viên được phép nghỉ mười hai tuần làm việc sau khi sinh con, để chăm sóc vợ / chồng hoặc con có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, hoặc trong trường hợp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khiến nhân viên không thể thực hiện đầy đủ công việc của họ.

10. Mục 503 của Đạo luật Phục hồi (2013)

Vào năm 2013, Văn phòng các Chương trình Tuân thủ Liên bang của Bộ Lao động đã ban hành Mục 503 của Đạo luật Phục hồi chức năng cũng như Đạo luật Hỗ trợ Điều chỉnh lại Kỷ nguyên Cựu chiến binh Việt Nam. Các luật lao động này nhằm bảo vệ các cựu chiến binh và các cá nhân có thể bị khuyết tật. Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người xin việc tự nguyện xác định là cựu chiến binh hoặc người khuyết tật trong quá trình nộp đơn hoặc sau khi họ đã được mời làm việc.

Thực thi Luật An toàn và Lao động đúng với khái niệm luật lao động Hoa Kỳ

Đối với những người muốn xây dựng kiến ​​thức về luật lao động và ngành an toàn, một lựa chọn tuyệt vời là khám phá Chương trình Thạc sĩ Khoa học trực tuyến về Quản lý An toàn, An ninh và Khẩn cấp với trọng tâm về An toàn Lao động từ Đại học Eastern Kentucky.

Trên đây là khái niệm luật lao động tại Hoa Kỳ, hãỹ đọc các bài viết liên quan khác tại chuyên mục tin tức tuyển dụng của Worklink. CÔNG TY CP KẾT NỐI NHÂN LỰC WORKLINK VIỆT NAM
Số CNĐĐKD: 0108960848
Ngày cấp: 28 – 10 – 2019.
Hotline 24/7: (+84) 2466 724 646
Hotline 24h: (+84) 0977 342 110
Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng tại HCM: Phòng 3A1, Tầng 4- Tòa nhà Win Home- 375 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM.


Để lại một bình luận